Privacyverklaring Stichting KEPLR Music & Events

Privacyverklaring

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met ons privacybeleid.

www.keplr.nl

Januari 2023

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Stichting KEPLR Music & Events zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en / of verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over ons

Stichting KEPLR Music & Events

Gevestigd te Herenstraat 3, 3985 RP Werkhoven

info@keplr.nl

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy- statement.

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download heeft aangevraagd, u heeft aangemeld voor een evenement, een contactformulier heeft ingevuld of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan u gevraagd worden uw gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

• Voor- en achternaam • E-mailadres
• Telefoonnummer
• Website

• Bedrijfsnaam
• Straat en huisnummer
• Postcode en woonplaats
• Bankrekeningnummer
• KvK nummer
• IP-adres
• BTW nummer
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens een persoonlijk gesprek, in correspondentie en telefonisch.
• Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag gebruiken wij persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
• Om de overeenkomst die klanten of partners met Stichting KEPLR Music & Events financieel en administratief te kunnen afhandelen.

• Klanten, partners of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is. • Om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor deze verkregen zijn en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
Stichting KEPLR Music & Events analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting KEPLR Music & Events neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Stichting KEPLR Music & Events bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Hiervoor wordt een termijn van zeven jaar gehanteerd na de laatste opdracht/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Stichting KEPLR Music & Events zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting KEPLR Music & Events deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Stichting KEPLR Music & Events blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt 360 ̊rond uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting KEPLR Music & Events. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@keplr.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting KEPLR Music & Events wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting KEPLR Music & Events neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@keplr.nl.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@keplr.nl, dan verwijderen wij deze informatie.